Podívejte se na náš trailer k výukovým videím

                                                                                     

 

PROZKOUMAT VŠECHNA VIDEA

 

Učte se šerm z našich originálních videí od mistra, který nejen učí dlouhá léta šerm, ale také překládá do ČJ a ANJ staroněmecké, originální knihy o šermu.

slide

Obsah našeho youtube kanálu
Joachim Meyer 1570 - výukový materiál zpracovaný podle textu knihy. Video lekce které mohou posloužit jako doplněk práce s knihou Šerm mečem, nebo samostatný studijní materiál. Autor prezentace Petr Turya a Mgr. Ondřej Drtil.
 
úvod
kapitola o polohách - všechny polohy uvedené v knize a k nim potřebná cvičení
kapitola o secích - seky hlavní, vyrůstající a mistrovské
 
dále připravujeme:
šerm tesákem
šerm rapírem
šerm dýkou a dřevcovými zbraněmi
 
Johannes Lichtenauer - výklad veršů podle opisů Sigmunda Ringecka a Hanse von Speyer.
 
Každý měsíc nová videa! Tréningové postupy, rekonstrukce podle původních textů, rozhovory.
 
 
Zakoupením produktu získáváte přístup do placeného kanálu na dobu 30 dní.
 
 
Content of our youtube channel
Joachim Meyer 1570 - teaching material prepared according to the text of the book. Video lessons that can be used as a guide to English translations of Joachim Meyer´s book from 1570.
Author of the presentation Petr Turya and Mgr. Ondřej Drtil.
 
Introduction
Chapter on postures - all postures listed in the book and the necessary eplanations
Chapter on strikes/cuts - chief cuts, developing and master cuts
 
we are also preparing:
Dussack fencing
Rapier fencing
Fighting with daggers and pole weapons
 
Johannes Lichtenauer - interpretation of verses based on the treatises of Sigmund Ringeck and Hans von Speyer.
 
New videos every month!
 
Training tips, reconstructions according to the original texts, interviews.
 
 By purchasing this product, you will get access to the paid channel for a period of 30 days.